ELS VALENCIANS D’ALACANT 

PER: RICARDO GARCÍA MOYA
 
 
Baixa't el doc.
 
 

Aci, en Alacant, la major part dels meus veïns procedixen d’unes atres comunitats, pareixent-los-ho mes normal nomenar-se llevantins o mediterraneus que valencians. Els seus arraïls trasplantats d’Albacete o Lugo son abonats en la confusio dels mijos. En el suplement en catala d’un diari madrileny, edicio de la Comunitat Valenciana, el croniste Tato escrivia: “Tirant lo Blanc, en l’eloqüencia del seu orige català” (El País, 19-XI-98). No sabem quin document haura trobat el doctor Tato per a alterar la valenciania de Martorell i la seua obra. El dia anterior, un atre rotatiu dedicava el suplement escolar a enaltir la catalana veu “tardor” (Información, 18-XI-98), olvidant les valencianes “otony i primavera d’estiu”. 

Els que han trobat en Alacant o Benidorm el seu nou llar deberien saber que els alacantins es sentien tan valencians com els naixcuts junt al Micalet. Del Cenia al Segura, els nostres avantpassats formaven frondosos arbres genealogics de quines rames ombrejaven tot el Regne. Empreses militars comuns i matrimonis com el de “Feliciana Sánchez d’Alacant en Andrés Balaguer, llaurador del lloc de Ruzafa” (octubre de 1663), establien solits llaços. Estos novençans presentaren la seua netaja de sanc en un impres on constava la denominacio del territori: "Nos, los Inquisidores en el reyno y Ciudades de Valencia”. Observen que Valencia era el toponim que abarcava tot, com ben sabia el canonge Tomás Daroca de Sant Nicolau d’Alacant, que informà sobre: “Feliciana Sanchez, natural de Xativa; abuelos maternos Francisco Pelisari de Alicante, y Ana Bosch de Alicante, Christianos viejos de limpia sangre, sin mácula ni descendencia de moros, judíos, luteranos conversos, ni de otra secta”. 

Els alacantins (de la Ciutat, puix la provincia no existia) sentien orgull de la seua valenciania, i no hagueren consentit que els nomenaren llevantins, com vulgars monts o vents; o meditarraneus, com si foren sardines o clochines. Prova d’aixo la tenim en un llinage ilustre d’Alacant, el dels Mingot, descendents del Mingot frances de nacio, que dia el seudo Febrer. En 1687, Francisco Mingot colaborà en un llibre sobre Sant Francesc Xavier, dedicat a Ana d’Austria. L’obra contenia poesies d’autors que expressaven el seu naiximent o nacionalitat: “José de Sada, caballero aragonés; Gerónimo Cerdá, de Mallorca; Francisco de Olaegui, de Navarra”; y, encapçalant una endecha, “Francisco Mingot, theólogo valenciano de Alicante” (Gonçalez, F.R.: Sacromonte de las musas de los Reynos de España, 1687, p.52). 

Entre les poesies en castella, llati i valencià hi ha una on l’autor s’identifica com “una pluma grave, de la ciudad de Alicante”, i aprofita l’ocasio per a enaltir la llengua propia i censurar l’aliena, fet que contrasta en el misticisme dels atres poetes. Titula la seua composicio “Romance valenciano”, aludint a la denominacio de la llengua, no a una rima variable o diferent de l’octosilap assonant castella. Conscient de que està cometent una pilleria lliteraria per descuidar les alabances a Sant Francesc, comprimix en dos estrofes el concepte de que “els valencians entenem” que es mes pobre la llengua castellana que la valenciana. L’alacanti argumenta que: “Puix que he escrit en Castellà, / tambe escriure en nostra llengua/ que en Valencia serà propia/ i en Castellà serà Grega”. Tot está clar, llevat d’algun incorrecte i sospitos accent (¿ma normalitzadora del sigle XX?). 

Encara que “la pluma grave de Alicante” no especifica que escriu en valencià, no podriem confondre-ho en el catala o castella del XVII. Trobem diminutius com “genteta, animeta”; terminacions d’abstractes, “riquea, baixea”; us del digraf africat, “antorcha del cel”, (v. 28). Els estrambotics guionets fabrians brillen per la seua absencia en els enclitics, “pagarli son servisi” (v. 61). La arena no es sorra, “peus per la arena” (v. 21), i la “maravella” (v. 16) no la “normalitzada” en “meravella”. L’alacanti usa el sustantiu “carrera” en valor semantic de competicio entre aguila i cavall, “per lo ayre, fet águila en la carrera” (v. 56), sent un testimoni que llegitima esta veu en llengua valenciana, no la ridicula “cursa” del IEC. 

Per un atre costat, els alacantins defenien zelosament els seus furs valencians. En 1645, el portaveu de la ciutat d’Alacant es bafanejava davant l’Almirantat de Castella, recordant que la Corona de Castella no tenía jurisdiccio en el Regne de Valencia, “por fueros de este Reyno” (A. Cor. Aragón, Leg. 888, 1645). Res expresa millor la fidelitat alacantina que les paraules del flare Jayme d’Alacant, pronunciades en el temple de Sant Nicolau durant les festes de 1661. En elles recordà la participacio de la ciutat en l’eixercit del Regne de Valencia, en la Guerra dels Segadors, contra els catalans: “Tú, Alicante, fuiste la primera que te ofreciste con gente de guerra al cerco de Tortosa. Vive para el alivio de las necesidades, y vivan todas las Ciudades de este Reyno fiel”. 

En 1998, els nous alacantins no s’enteraran del passat comu. L’inmersio deforma i controla tot des de Canal 9 fins les guarderies sembrant odi entre les ciutats germanes.

 
Portada El Puig Nº 9 Revista El Puig Colectiu Jovenil d'Associacions Valencianistes
 
Actualitat Cursos de valencià Enllaços interessants Informa't Llibres en valencià Volem saber la teua opinio Portada de la web