ACCIO DE LA RADIACIO LLUMINOSA
SOBRE LES PLANTES

PER: JOSEP PUCHADES i VICENT
 

 

Doc
 
L’influencia, o no, de la llum pot ser beneficiosa, o no, per al desenroll de les nostres plantes, especiament tractarém plantes que produixen aliments.

BENEFICIS DE LA RADIACIO SOLAR

 L’allumenacio debil favorix l’absorcio de l’aigua, es a dir, el desenroll de la planta. Esta mateixa radiacio atenuada favorix la floracio. Pel contrari la radiacio intensa accentua la formacio d’orguens de reserva (arraïls i tuberculs), aumentant la quantitat de flors i fruits, aixina com el proces de maduracio.

 Despres de treballs s’han observat les següents conclusions:

 -. En l’interior dels arbres la llum es molt mes baixa que en l’exterior, per lo que en arbres densos en molt de brancage se reduirà la formacio de brots de flor. Lo mateix ocorre en llocs ombrius.

 -. En l’oest de la parcela la produccio es major que en l’est, en les mateixes condicions. No pega igual el sol del mati que el de la vesprada.

 -. L’influencia de l’allumenacio se manifesta en el tamany del fruit i en la seua qualitat.

 -. La llum influix intensificant la formacio de sucres i de pigments, i es indispensable en la sintesis d’antocianines, favorint, per tant, la coloracio de la fruita.

 -. La part de l’espectre solar formada pels rajos ultravioletes te accio essencial en la coloracio. La llum solar no es sempre igual de rica en rajos UV, ya que estos son absorbits en part per les impurees de l’aire. Aço explica que en zones montanyoses en aire molt mes pur la coloracio obtenguda siga mes intensa. Per aixo, el broncejat de la pell tarda mes en anar-se’n quan es de mont que quan es de plaja.

 -. En intensitats de llum debils:
  -. Se favorix el creiximent en altura.
-. Disminuix el proces de lignificacio, es a dir, l’enduriment de la planta.
-. Reduix la formacio de colors intensos.

Les llavors creixen indiferentment en llum o sense ella. En poques especies la germinacio es impedida o retardada per la llum, en atres ocorre el porces contrari.
 

MALS CAUSATS PER LA RADIACIO

BAIXA INTENSITAT:

 -. Engroguiment i caiguda prematura de les fulles inferiors.

-. Deficient brancage, util en el cas de conreus de fibres com el lli, canem, yute, etc.

-. Dessecacio i caiguda de les branques baixes, util en els boscs que s’exploten per a obtindre troncs drets, llarcs i llisos.

-. Brots debils, allargats, poc endurits, utils quan se tracta de plantes de forrage o de fibra, pero molt perjudicials en el cas de cereals perque donen lloc a l’encamat del gra.
 
-. Fertilitat escassa o nula.
 

ALTA INTENSITAT:

-.Aparicio de taques en la cara del fruit exposta al sol. Escomencen a apareixer per la superficie i s’extenen cap a l’interior despres de 1 o 2 dies de temperatura alta i forta insolacio.

-. Les cremades solars son a sovint considerables en pomeres i afecten, sobretot, als fruits de varietats poc colorejades (“Golden”, “Reineta”)

-. Respecte als orguens llenyosos, els efectes a una forta intensitat lluminosa produixen ulceracions en els teixits corticals, fet freqüent en el cas d’arbres perennes.

-. Els mals produits per insolacio excesiva se poden evitar o alternant donant l’inclinacio oportuna a les branques i mantenint en l’ombra el tronc.

-. L’ombrejat excessiu tambe es perjudicial, sent important que la llum aplegue directament a les fulles i fruits. La poda convenient i el deixar l’espai corrent favorixen la bona allumenacio dels arbres.
 

Be, en aço crec que ya podeu anar mes en conte en les vostres plantes o cultius. Ya sabeu per qué poden apareixer les taques, per qué se cauen les fulles, per qué s’engroguixen, cóm colorejar mes els fruits .... etc.

 ¡Prengau bona nota!

 

TORNAR A LA PORTADA