ESCRIVIM - DIEM EN VALENCIÀ

PER: LAURA GARCIA i BRU
 

 

Doc
 
ORTOGRAFIA DE R I RR
 
ORTOGRAFIA I SO

 El so alveolar vibrant sonor pot ser de dos classes: simple (transcrit foneticament [r]) i multiple (transcrit [?]). L’escritura d’estos dos sons no oferix moltes particularitats especials en valencià (respecte ad atres llengües que nos son veïnes).
 Dos son les grafies que utilisem per a representar les vibrants alveolars: r i rr.
 La vibrant simple [r] desapareix en algunes localitats valencianes i en uns casos concrets:

a) Quan la paraula acaba en –r o –r + consonant/consonants:

· vole(r)      · pati(r)                  · dine(r)s
· llogue(r)   · mamprenedo(r)   · dima(r)ts

b) En els infinitius, quan van seguits d’un pronom debil, a vegades inclus assimilant-se a la consonant per la qual comença el corresponent pronom:

· di(r)-li-ho · penja(r)-ne
· fregi(r)-lo · coneixe(r)-la

 Quan es tracta del pronom neutre ho, la –r final de l’infinitiu es convertix en una verdadera llaviedental fricatica [v]:

 · penjar-ho  [penjávo]
 · dir-ho   [dívo]

 (Igual succeix quan en lloc d’un infinitiu es tracta del gerundi o del participi de present: la [t] es convertix en [v]):

 · dient-ho [diemvo]
 · fent-ho   [femvo]

 Cal remarcar el caracter comarcal-local d’estes pronunciacions.
 

ESCRITURA
  a) En so de vibrant simple, [r]: b) En so de vibrant multiple:  
   Sempre en posicio intervocalica (mai en posicio inicial ni darrere d’una atra consonant):
  Carrer, serra, gorro, corregir, borrar, botifarra

 Tambe en les formacions compostes per un prefix acabat en vocal i una paraula començada per r, esta grafia es duplica per quedar en eixos casos en posicio intervocalica:

  Contrarrevolucio, suprarrenal, birradial, trirritmic, antirrobo, monorraïl, correlacio, extrarradi
 

 

TORNAR A LA PORTADA