COM COMPRAR UN ORDENADOR
I QUE NO L'ENGANYEN EN L'INTENT

PER: VALOR ROMÀ LOPEZ
 

 

Doc
 
Que no l'enganyen en l'intent
Introduccio:

No es questio d'alarmar al personal... No es que les tendes d'informatica entiguen plenes de "bandidos" com els de Sierra Leona, pero pense que a tot lo mon li pot vindre molt be una miqueta d'orientacio a l'hora d'acostar-se a una tenda d'informatica, be a comprar-se un nou equip, o be a actualisar el que es te.

Les raons per les quals veig tan necesaria esta orientacio, son tambe interessants de coneixer. Per lo tant, a lo llarc i ample d'esta chicoteta serie d'articuls vaig a intentar fer aplegar al llector una progresiva idea de com està hui en dia el mercat de l'informatica, el per qué està aixina i la forma mes recomanable (tot en la meua modesta opinio) de desemboldre's en informatica.
 

Capitul Primer:   De Bill Gates i els quaranta lladres.

Des d'un bon grapat d'anys ad esta part, l'industria i mercat de l'informatica està menejant-se en una dinamica pensada per a una sustanciosa rentabilitat dels grans dels sector, i en perjuï dels chicotets venedors d'informatica i mes encara dels usuaris finals. Estic convençut de que el fet de la rapidea en que es queden obsolets els equips informatics i ixen al mercat nous productes per a substituir als que teniem fa uns pocs mesos, i aixina de forma ciclica, no es en absolut ocasional, i obedix a una estrategia premeditada en l'objectiu de mantindre uns amples beneficis, disenyada i mantinguda per les grans empreses de hardware (*) i software (*). Resumint molt:

Els fabricants de hardware cada volta fan equips mes potents, en mes memoria RAM, procesadors mes rapits, CD-ROMs que peguen mes voltes per segon, discs durs de mes capacitat, targetes grafiques mes rapides, etc..

Els fabricants de software cada volta fan programes i jocs mes "tontos", que necessiten mes memoria per a funcionar, ocupen mes disc dur, demanden CD's que peguen mes voltes i que llixquen mes informacio per segon... En lloc d'optimisar les rutines en les que es basen els programes, ¡no home, no!  ¿per a que perdre temps en aixo?...  Simplement construixen els programes a base de gegantesques llibreries de rutines que inclouen la rutina que fa falta, i quaranta mil funcions mes que no utilisa el programa, pero.. ¿qué mes dona? ¡Si els ordenador son cada volta mes rapits!

Els fabricants de hardware, per a donar soport a programes i sistemes operatius cada volta mes "torpes" (MS-DOS  ->  Windows 3.1  ->  Windows 95  ->  Windows 98...), fan cada volta ordenadors mes rapits, que a la seua volta permeten als programadors fer programes mes tontos.. i aixina aixina infinitament...

¡No em digau que no es un negoci redo! Per lo manco per ad alguns, per als grans, perque als atres, sincerament.. Nos amarguen la vida.. O la faena.
 

Està clar que no es podia fer fa uns anys lo mateix que podem fer ara en un ordenador "domestic", ni tampoc treballar a nivell usuari i traure-li cert rendiment era tan (relativament) facil com ho es ara.. Ni tampoc per 150.000-250.000 ptes. (parlant de calitat aceptable) podies tindre una maquina en les prestacions que hi han ara.. Pero.. ¿Penseu que no paguem tots esta factura?  Yo crec que es paga i en recarrec i tot.

Com he explicat abans, el hardware evoluciona i es queda obsolet a una velocitat de vertic. Aço, com es llogic per les lleis economiques de l'oferta i la demanda, produix que un determinat producte informatic, tinga que variar de preu (sempre a la baixa) en periodos de temps molt curts, i desapareixer tambe molt rapidament, per a ser substuit per l'ultima tecnologia.

Aço conseqüentment provoca que els proveïdors d'informatica (als que li comprem les tendes minoristes) actualisen les seues llistes de preus com a minim semanalment quan no alguns diariament... (increible pero cert)

Aço du a que els minoristes no pugam (si no volem tirar els diners) tindre a penes stock de productes informatics, per la cerelitat en la que es devaluen. Aço nos fa gastar-nos prou diners en transport de mercancies, comandes minimes que hi ha que cobrir, i perdre quantitats ingents de temps mirant llistes de preus, demanant productes, colocant-los rapidament, etc.

Per a acabar d'apanyar al chicotet comerciant informatic, hi ha per tot arreu una salvage competencia de preus que nos fa treballar en uns margens infims en estos productes, si volem mantindre-nos competitius.

¡Se m’olvidaba! Com els productes evolucionen tan rapidament, tenim que perdre algo mes de temps deprenent, experimentant i provant tots els nous productes que van eixint, per a poder informar correctament a l'usuari final (aci ya parlariem d’informatics que volen fer be la seua faena i dur cap avant el seu negoci). Adicionalment, els productes nous no sempre disponen de controladors (*) (drivers) adequats, no estan suficientment testejats pels fabricants, i molt a menut donen problemes entre ells, lo que nos ocasiona abundants rossegaments de cap en el taller quan no en el domicili del client.

Tota esta problematica, que segurament vos haura sorpres als que no la coneixieu, provoca que els minoristes d'informatica, a l'hora de planificar i eixecutar la seua estrategia comercial a curt, mig i llarc plaç, solen optar per dos d'estes alternatives:

a)   Entrar de ple en la "guerra de preus" donant una calitat i servici post-venda minim.

b) Oferir al client assessorament professional, atencio i calitat, obviament a un preu lleugerament major.

Saber qué es pot esperar a l’entrar en una tenda d'informatica es un primer pas per a poder quadrar lo que cadascu busca-necessita en una maquina i lo que els comerciants li poden estar oferint.
 
 

(*) GLOSARI:
 

Hardware -> Material informatic FISIC: ordenadors, impresores, targetes, etc.

Software -> Material informatic LOGIC:  programes, informacio, jocs...

Controladors -> Software que acompanya a un periferic o dispositiu i que permitix al sistema operatiu fer-lo funcionar, poder ser utilisat pels programes que tenim en l'ordenador. Impresores, escaners, targetes de so, grafiques, modems, etc. deuen anar acompanyats dels seus corresponents drivers.
 
 
 
 

TORNAR A LA PORTADA