S A B E R   C O M P R A R

PER: JOSEP PUCHADES i VICENT
 

 

Doc
 
 
ELS ALIMENTS
Sebes i creïlles

 L’home com tots els sers vius, degut a la propia activitat que desenrolla, sofrix perdues de materia i energia. Com a conseqüencia ha de compensar continuament eixes perdues en nous materials que vinguen a substituir els que son eliminats. Eixos materials son els que coneguem en el nom d’aliments.

 No totes les substancies poden servir com a aliment. Els aliments son solament aquells productes solits, liquits o gaseosos que contenen substancies nutritives que els organismes utilisen per a la fabricacio o reposicio de la seua propia materia i per a que els suministren l’energia necessaria per a desenrollar les seues funcions.

 Els aliments els podem classificar tenint en conte la seua naturalea, o be la seua funcio.

 Segons la seua naturalea i tenint en conte el principi immediat que mes destaca en la seua composicio, podem distinguir els següents grups d’aliments:

Rics en glucits:
 Ensucrats: Mel, panses, mermelades, etc.
 Feculents: Cereals i els seus productes derivats; llegums, creïlles, etc.

Rics en llipits:
 D’orige animal: Manteca, etc.
 D’orige vegetal: Olis i llavors oleaginoses.

Rics en protits:
La major part son d’orige animal: Carn de mamifers, carn de peixos, d’aus, ous, llet, etc.

Rics en vitamines:
 Vitamina A: Safanories, tomaques, oli de fege d’abadejo, rovell d’ou, etc.
 Vitamina B: Cereals, rent de cervesa, fruita, etc.
 Vitamina C: Taronges, llimons, tomaques, llet, etc.
 Vitamina D: Oli de fege d’abadejo, rovell d’ou, etc.

Ademes dels aliments indicats, que corresponguen al grup dels de naturalea organica, formen tambe part de la nostra alimentacio, l’aigua i les sals minerals, que son de naturalea inorganica.

CEREALS

No existix cap aliment que continga en quantitat i proporcio correcta tots els principis immediats per a cobrir les necessitats nutritives, per lo que una alimentacio correcta ha d’establir-se sobre una combinacio d’aliments, que constituix la nomenada racio alimentaria.

Segons la seua funcio o paper que desenrollen en l’organisme, els aliments poden ser energetics o plastics. En realitat tot aliment pot desenrollar abdos funcions, pero se consideren energetics aquells dedicats fonamentalment a l’aport d’energia, i plastics aquells que tenen per missio principal construir la propia materia que forma el cos dels organismes. Als primers pertanyen els aliments rics en glucits i greixos; als segons, els que son rics en proteïnes.
 
 

 

TORNAR A LA PORTADA