HISTORIA DE LA JARDINERIA

PER: PEDRO JUAN ZAMORA SANCHEZ
 

 

Doc
 
EL JARDI ARAP
 
 L’idea del paraïs perdut i recuperable en  una vida futura mijant un comportament acceptable en esta, s’encontra en multiples llegendes i lliteratures, des de les mes antigues tradicions hindus fins la redaccio migeval del Coran; en el llibre sagrat musulma poden trobar-se mes de mig centenar de referencies al jardi del paraïs, on es mesclen els components religiosos que justifiquen una vida austera en la terra (en forma de rigides lleis) en el premi que el creent pot esperar per a l’atre mon, en forma d’huris, fruits deliciosos, rius de llet i mel, hombra i murmull de l’aigua, tots ells enquadrats en un jardi.
 Aixi el Coran indica com seran els jardins del paraïs i els descriu en mes d’una cinquantena de vegades, senyalant quin aspecte tindran, com estaran replets de tot lo apetecible: de modo que quan els musulmans migevals fan jardins lo que intenten es repetir fidelment lo establit en el seu text sagrat. I ho intenten repetint esquemes i models culturals que posseien d’abans (l’idea de l’oasis) i estructures heredades dels anteriors posseïdors de les terres conquistades (l’idea dels patis interiors, romans o no), incorporant al temps la geometria, la divisio espacial del recint per mig de la recta i l’aprofitament de les millors tecniques per a la plantacio i el maneig de l’aigua.
 Els araps milloraren les explotacions d’hortalises i fruitals, aixi com les de plantes aromatiques i medicinals dutes d’Egipte, Siria i uns atres llocs, creant aixi mateix al voltant dels horts verdaderes escoles de medicina.
 El jardi arap propiament dit sorgi en les invasions musulmanes duent en elles, i d’un lloc a un atre lo mes bell i els adelants mes sobreixents de l’epoca. Aixina, conseguiren Messopotamia i Constantinoble, i inclus fins la Peninsula Iberica. No olvidem que foren les villes bizantines i tardoantigues properes a Damasc, les que inspiraren als Omeyes, quins repetirien el prototip en Espanya.
 A lo llarc de l’Alta Edat Mija i aproximant-nos a l’any 1000 el panorama arap era ben diferent, ya que en esta epoca ciutats de Al-Andalus apareixien rodejades d’almunies i entre el que sobreixien les airoses torres blanques dels pabellons. Tant en Cordova com en Valencia existiren, en el segle VIII, jardins el qual recort ha aplegat fins els nostres dies, i el qual traçat participava plenament de la traça delineada en el paraïs coranic. Residencies campestres, surcades de sequies i ries, en les que l’aigua, sempre en moviment, acompanyava silenciosament els passos enrajolats i els densos espais verts, en els que la vegetacio, agrupada sense orde aparent, produïa un efecte hombriu i envoltant, que conseguia l’ambient reservat i amagat descrit pel profeta.
 En la calurosa Andalusia establiren una arquitectura en base de patis en fonts, on els tarongers, llimeres, magraners i palmeres, aixina com plantes decoratives per les seues flors, com els rosals que dugueren de Messopotamia, els lliris i els narcisos, componien una simfonia de colrs en els seus jardins, molts d’ells chicotets i en l’interior de les vivendes.
 Les descripcions poetiques de jardins, genero denominat Rawyyat, abunden extraordinariament en la lliteratura arap, i en elles es descriu un païsage humanisat integrament, com si es pretendira l’ilusio d’una campinya enterament configurada com un vergel. I no nomes tenim poesia, la descripcio del paraïs coranic, en quant al seu païsage, es similar a l’edenic, si exceptuem que en este els quatre rius que el surquen conduixen les seues corrents cap a la font d’Alcanfor, al reves que en l’edenic, on fluixen des de l’Abre de la Vida cap a l’exterior. En esta sutil qualitat residix tal volta el caracter per complet tancat i intimiste del jardi arap, la seua total reserva, tant per a l’us dels extranys com per a la seua visualisacio des de l’exterior.
 L’extensa proliferacio de jardins en el mon arap, i la seua associacio formal en el paraïs coranic, pot considerar-se com la supervivencia d’unes formes heredades tant de la civilisacio egipcia i messopotamica, com imbuides per la tradicio grecollatina –en este cas nos referim als situats en la conca mediterranea-. Perque el simbol de la creu, encara que en una atra llectura simbolica, va a apareixer sistematicament en el dibuix del jardi arap, especialment en l’inspirat en els nomenats Cahar-bag, jardi persa dividit en quatre parts i surcat per sequies. Les palestres pompeyanes, en la seua alberca encreuada tambe es configurarien posteriorment com precedents morfologics del jardi arap occidental.
 A les edificacions araps, molt ben concebudes i sense monumentalitat, lis donaren un toc agradable en la creacio d’uns jardins que rapidament adaptaren a les condicions climatiques dels països que conquistaven.
 Puix tambe existixen escrits en els que es definixen els llocs ideals per a situar cases entre jardins, aixina com els elements necessaris per al traçat del jardi, en les seues ries, vivers i plantacions vegetals, tot ell dispost en base a criteris de ranc estetic.
 En el jardi arap tot es sensibilitat i claritat, intimitat i decoracio.
 Introduiren nous elements en l’art dels jardins:
- L’aigua: fins en aquells moments estatica en la sinada dels estancs, es fa ruidosa i movil, canviant i llaugera. Està per totes bandes, a cel obert o dissimulada. Introduix en l’art dels jardins una nova ciencia, l’hidraulica.
- El color: floracions exhuberants, fullages diversos, ceramiques de colors (rajoletes), contrastaven en violencia o combinaven en delicadea.
- Els perfums: aporten un ultim sagell ad estos jardins concebuts per a seduïr i agradar. S’utilisaven clavells, jazmi, nyisprer, llavanda, mimosa, etc... vinguts de Persia, de Siria.

 A mes, saberen conjugar magistralment la fauna en la flora, creant verdaders parcs d’animals (en especial d’aus), i utilisaren els minerals com element de decoracio, en especial les pedres, els marmols, els corals, el mercuri i l’estany.
 En l’aparicio dels jardins araps en la Peninsula, pot afirmar-se que la jardineria aplegà a la seua mes alta expressio i al jardi arap cap considerar-lo com la cuspide o punt i final de la jardineria messopotamica.
 Evidentment, les condicions culturals i socials de la Peninsula en els territoris perteneixents a Al-Andalus, eren ben diferents de les d’Europa, i allo condui a una intervencio diferent en el territori, i mentres en Europa es mantenia l’esquema feudal, en absoluta dissociacio entre ciutat i camp, agravat pel caracter tancat de l’organisacio economica, que no permetia relacions en l’exterior, en Espanya el territori estava cultivat en grans extensions, per lo manco en el domini musulma, i degut al manteniment i ampliacio de les obres hidrauliques romanes, el rendiment dels camps era molt superior al del restant d’Europa.
 Estes circumstancies propiciaren en el segle XI un important floriment de l’agricultura, que no tingue homonim en uns atres llocs. Aixina, mentres uns es defenien d’un enemic dins dels alts murs dels seus castells i llauraven la terra minimament sense recurs algun, els hispans-musulmans tenien com ideal el dispondre d’una parcela propia de terra, on no nomes cultivar vegetals comestibles, sino ademes construir el seu jardi particular, a l’estil del Coran.
 Estes diferencies tan importants, no podien deixar de tindre una força condicionant en l’ocurrit en posterioritat en Espanya, es dir, darrere de la conquista cristiana dels antics territoris araps, les coses no foren de repent com en el restan d’Europa, on la dominacio arap no havia tingut la menor influencia. I per tant, agrade o no, eixa teoria que preten olvidar com es desenrrollà l’historia del nostre territori durant tants segles, en un afa homologador i parcial, podra donar els seus fruits en unes atres facetes de l’art, pero en ningun cas els donarà en el tema que ens ocupa, ya que la configuracio del païsage donaria un resultat diferent, com ho fon el modo d’entendre i apropar-se a la naturalea.
 
 

TORNAR A LA PORTADA