LA GENT PREGUNTA

                                                       PER: MOSSARABIA
 
Esta seccio està oberta a tots vosatros, llectors de "El Puig",
que tingau algun dubte, curiositat o qualsevol tema que vullgau
aclarir sobre la nostra llengua, historia i cultura valencianes.
Perque lo que volem es aixo: aclarir. Podeu enviar-nos
les vostres preguntes a l'apartat de correus nº 202 de
La Vila Joyosa o a la nostra direccio electronica:
mossarabia@juriserv.com i rebreu la contestacio
en esta pagina, be per nosatros o be per
persones qualificades en la materia.
Perque parlar per parlar es molt facil,
i llamentablement habitual. Pero lo
que volem es parlar en
coneiximent de
causa.
 
 
Doc
 
 
 
Abans de la reconquista, aci,
¿nomes es parlava arap?

     No es cert que aci es parlava l’arap; existixen diversos testimonis respecte ad aço. Lo mes llogic es pensar que els araps parlarien una diversitat de llengües i dialectes berebers, sense una unitat llingüistica lo suficientment forta com per a impondre’s. De totes maneres no s’ha d’oblidar que el llati tenia molta força i una relativa uniformitat. Sabut es que els moros no obligaven a la conversio, encara que esta fora molt beneficiosa per als conversos. D’esta manera, els cristians seguirien parlant el llati que ya anava adquirint les caracteristiques del romanç; els araps parlarien les seues llengües cada volta mes romanisades, i, finalment, els mossaraps acabarien parlant la llengua romanç fortament arabisada. Pero lo que entenem per arap, sobretot l’arap classic, no es gastaria possiblement mes que per als actes lliturgics, lliteratura, etc., pero no en la parla corrent. N’hi ha tambe testimonis de lo que s’ha vingut en nomenar «mossarap», el qual no va desapareixer, com pretenen els catalanistes, en la vinguda dels repobladors, perque ni se n’anaren els que el parlaven, ni els repobladors portaven una unica llengua ben definida i forta per a impondre-nos i ensenyar-nos. A mes, una llengua s’impon per damunt d’una atra quan tambe n’hi ha una imposicio de cultura, quan eixa primera llengua es mes forta que la de la segona, i Valencia no es trobava, per supost, en eixe cas.
 

 

TORNAR A LA PORTADA