LA GENT PREGUNTA

                                        PER: LAURA GARCIA BRU
 
Esta seccio està oberta a tots vosatros, llectors de "El Puig",
que tingau algun dubte, curiositat o qualsevol tema que vullgau
aclarir sobre la nostra llengua, historia i cultura valencianes.
Perque lo que volem es aixo: aclarir. Podeu enviar-nos
les vostres preguntes a l'apartat de correus nº 202 de
La Vila Joyosa o a la nostra direccio electronica:
mossarabia@juriserv.com i rebreu la contestacio
en esta pagina, be per nosatros o be per
persones qualificades en la materia.
Perque parlar per parlar es molt facil,
i llamentablement habitual. Pero lo
que volem es parlar en
coneiximent de
causa.
 
 
Doc
 
El valencià, ¿es el catala que es parla en Valencia?
 
         Voldria demanar que s’aclariren d’una vegada respecte de lo que es el valencià; que es posen d’acort en la definicio de «valencià». Perque uns diuen que es un dialecte, uns atres diuen que es la mateixa llengua que el catala... ¿quín formalisme cientific i llingüistic es eixe? Un parlar o es un dialecte, o es una variant, o es una llengua, pero no ot ser les tres coses al mateix temps.
         Abanda de les raons ya expostes, el valencià no pot vindre precisament del catala perque oferix aspectes i caracteristiques distintives respecte d’esta ultima llengua. Per la seua situacio geografica, per la tradicional relacio en les cultures veïnes, pels sustrats que en Valencia concorren, i, principalment, per provindre de la matteixa llinia llatina, la Llengua Valenciana presenta, en unes ocasions, similituts en el catala; en atres, similituts en l’aragones; en atres, en el castella; en atres, en l’arap (pero no l’arap classic)..., pero no principalment en el catala. N’hi ha que pensar que si nosatres compilarem ara mateixa tots els punts en comu que tenen el valencià i el catala, estos aspectes comuns no son exclusius d’esta parangonacio. En serien molts, pero tambe en resultarien molts si parangonarem independentment el valencià en atres llengües de la peninsula, com el gallec o el castella.
         No de bades resulta molt curios i anecdotic que, al llegir qualsevol tractat sobre gramatica historica catalana, o de fonetica, o de morfo-sintaxis, o de gramatica en general (tot catala, clar)... cada dos per tres nos trobem: «excepte en valencià, que tal o qual», «pero Valencia ha donat aço atre», «el valencià fa d’esta atra manera», «a excepcio del valencià, que...» o «gramatiques catalanes aplicades al valencià». Massa excepcions son eixes per a que siguen la meteixa llengua (i ya no es tracta de quantitat d’excepcions, sino de la qualitat de les mateixes); i molt significatiu es aixo d’aplicar una cosa a una atra, es dir, de versionar o «donar la versio valenciana» d’una gramatica catalana. Vullc dir que aixo no faria falta si efectivament està tan clar que son una mateixa llengua. Esta seria una bona ocasio per a tractar de les abundants contradiccions en que cauen els gramatics catalanistes al tractar el cas valencià; seria este un aspecte molt interessant a desenrollar tranquilament, pero per lo ample i extens del tema, ho deixare per a una atra ocasio.
 
TORNAR A LA PORTADA