LLIBRES EN VALENCIÀ

                                                                    PER: ANGELS REDON
 
Doc
 
 
LLETANIA   CHIMO LANUZA ORTUÑO
L’ORONELLA, Valencia 1997
LLETANIA de Chimo Lanuza i Ortuño
Chimo Lanuza continúa assombrant-nos per la seua prolifica ceativitat; noveliste, poeta, ensagiste, investigador, filolec. I cada una d’estes facetes desenrollada en serietat i calitat.
Descobri al narrador en ORACIO CAUSAL, novela valenta a on el joc del temps estava molt ben controlat. Ara en LLETANIA he fruit en la riquea d’expressions i modismes, en el gran coneiximent del lexic valencià que te.
Pero adinsant-nos en la publicacio, dir que està molt ben construida, manté l’interes a lo llarc de tota ella, sobreeixint l’amor en totes les seues facetes com eix que envolta la narracio.
Noveles d’esta categoria nos fan molta falta.
 
 
MES LLIBRES EN VALENCIÀ
 
 

EL FERRO QUE DESPERTA   JOAN COSTA CATALA
LO RAT PENAT, Valencia 1998

EL FERRO QUE DESPERTA de Joan Costa i Catala
Fa uns anys, molts descobrirem al Pare Costa pel seu llibre DESPERTA FERRO, obra que en aquells moments contribui a «despertar» moltes consciencies encara dormides sobre l’important problema que teniem els valencians. El temps ha passat i el seu autor ha dedicat moltes hores a l’investigacio i a l’erudicio. Qui no recorda la seua colaboracio en obres com el SPILL i la VITA CHRISTI, la traduccio del ANTIDOTARIUM... i uns atres tituls i treballs.
EL FERRO QUE DESPERTA continúa en la llinia iniciada en la primera obra citada, la claritat expositiva de que fa gala seguix present. Aborda tots els temes relacionats en el conflicte llingüistic valencià, nomenant i explicant en un rigoros dadactisme els entrebancs d’una qüestio tan clau per al pervindre de la llengua valenciana.
EL FERRO QUE DESPERTA passarà a convertir-se en peça de llectura ineludible.
 
 
 
MES LLIBRES EN VALENCIÀ
 

LES PROSES PROFANES DE JOAN ROÏÇ DE CORELLA   ARTUR AHUIR
L’ORONELLA, Valencia 1997

LES PROSES PROFANES DE JOAN ROÏÇ DE CORELLA de Artur Ahuir
La figura de Roïc de Corella com a membre destacat del sigle d’or valencià es coneguda per tots. Provablement no ho sera tant la seua obra, en ella coexistix el tema religios, en poesies i proses; i el profa; el present llibre replega la majoria de les seues produccions d’esta ultima faceta.
Artur Ahuir acosta al llector una part important de l’obra de Corella, facilitant la seua llectura per mig de l’actualisacio del llenguage. Incorpora onze narracions breus a les que dona entrada en una introduccio general i atres tantes de cada peça. Aixina meteix afig unes notes aclaratories que centren i contextualisen les narracions de l’autor migeval.
Com diu l’editor s’ha de posar als classics a l’abast de tots i en molta esperança -per a continuar-, afig yo.
 
 
 
MES LLIBRES EN VALENCIÀ
 

MEMORIA I TEMPS PER A AUSIAS MARCH: POETA I CAVALLER
VIDEO. LO RAT PENAT

MEMORIA I TEMPS PER A AUSIAS MARCH: POETA I CAVALLER   Video magnific
Des d’estes mateixes columnes hem resenyat varietat d’obres publicades entorn al poeta Ausias March: de divulgacio, manuscrits, d’investigacio, dirigides als mes jovens, etc. Efectivament el passat, ha segut un any farcit de produccions que han conseguit aproximar la seua figura i la seua obra.
Pero en esta ocasio m’estic referint a una produccio audiovisual: un video que des de la perspectiva de l’image, el moviment i la paraula, facilita molt be el coneiximent de l’autor valencià que ha passat a la lliteratura universal.
Ben estructurat i guionat, el producte resulta de visio amena i agradable. I recordar a tots els socis de Lo Rat Penat que poden passar a replegar-lo per la nostra seu gratuïtament.
 
 
 
MES LLIBRES EN VALENCIÀ
 
 
LLIBRES EN VALENCIÀ


                                                                    PER: MIQUEL CASTELLANO
 
 

ELS JOCS FLORALS DE LA CIUTAT I REGNE DE VALENCIA
MARIVI FERRANDIS I OLMOS
Lo Rat Penat, Valencia   1997

ELS JOCS FLORALS DE LA CIUTAT I REGNE DE VALENCIA de Marivi Ferrandis
El que fa onze dels Quaderns de Divulgacio aborda el tema partint d’una breu introduccio a la Renaixença, seguit de l’evolucio historica: orige, precedents, els primers Jocs Florals de Lo Rat Penat, elements que l’integren: regina, mantenedor, poeta; la flor natural i el cartell. Un tercer capitul està dedicat a la celebracio del primer centenari; arrematant la publicacio en un ultim capitul dedicat a les edicions des de la CX fins l’actualitat. El llibre està ple de senyes d’interes, si be, al nostre gust, el tema es mereixedor d’un major esforç que no es vera llimitat pels condicionants estructurals inherents ad esta classe de coleccions.
 
 
MES LLIBRES EN VALENCIÀ
 
 

EL REQUIEM DEL SAMARUC  SONY GRAU CARBONELL
A.B.V. fil d’aram, Valencia 1998

EL REQUIEM DEL SAMARUC de Sony Grau Carbonell
En esta extensa novela l’autora nos sorpren en una inteligent historia extreta de la realitat d’una Valencia en plena situacio de conflicte social d’identitat. Des d’uns quants anys abans de la mort del dictador es va sembrant una cosmovisio procatalana del ser valencià que esclata virulentament en plena transicio democratica. Els personages, els caracters i les actituts son sinceres i honestes, les accions, que cada u les juge en el seu context.
Yo, he de sincerar-me, valore molt positivament l’esforç que ha fet Grau per a eixir-se’n d’una banda del conflicte i, des de l’utopia d’un futur comu a construir, donar mil i una pinzellades del nostre saber i voler lo que serem o no. Si la llengua valenciana s’ensenyara en l’escola i estiguera normalisant-se en els mijos de comunicacio, esta novela, sense dubte, seria un best-seller.
 
 
MES LLIBRES EN VALENCIÀ
 
 
AL VOLTANT DE
«VALENCIÀ ¿ LLENGUA O DIALECTE ?»

PER: Juan Cano-Arribi Company
d’Alacant
VALENCIÀ ¿LLENGUA O DIALECTE? de Chimo Lanuza i Ortuño
        Fa pocs dies vaig acabar de rellegir el llibre de Ch. Lanuza «Valencià ¿Llengua o dialecte?». Les segones llectures solen ser mes fondes i fructiferes, mes clarificadores. Clarificador i demolidor es est ensaig.
         Directe per la via de la sociollingüistica, com ya diu el subtitul, va desgranant i rebatent cada u dels pilars que sustenten la pretesa «unitat de la llengua», i que a poc que l’autor els rasca la capa de pintura cientifista descobrixen estar fets de suro o inclus buits. La «llogica» i metodologia deductiva del catalanisme llingüistic i ses teories de la semblança entre parles o la mutua inteligibilitat, per eixemple, aixina com la de l’orige de la llengua i la necessitat de tornar a la suposta situacio de fa ¡¡set sigles!!  -cas de que fora certa, cosa en la que no coincidix actualment una part important dels investigadors- , se mostren d’una debilitat alarmant    -per als pancatalanistes-  davant dels atacs rigorosos de la sociollingüistica i el trellat mes elemental esgrimits per l’autor.
        Dona ademes tota una serie de raonaments en positiu, valits i detallats per a continuar, o tornar en el pijor dels casos, a considerar al valencià com a llengua. Recordem que l’independencia de la Llengua Valenciana no va ser posada en dubte fins al final del s.XIX, principis del XX, precisament pels que ara se tiren del monyo parlant de «secessionisme».
        A soles he de fer una critica. Lanuza, com a bon nacionaliste que es, creu que nomes els nacionalistes poden ser Valencianistes  -de fets, no de paraules-  , cosa que es nota prou a lo llarc d’algunes reflexions que fa fora de lo que es estrictament la dinamica sociollingüistica / arguments «cientifics» catalanistes. Hauria d’evitar estes tendencies exclusivistes i injustes, per una atra banda comunes a tots els nacionalismes.
        Aço, per supost, no invalida ni una miquiua ses argumentacions sociollingüistiques, d’una solidea que per a si la volgueren els «intelectuals» del bunker-barretina.
        En definitiva, un interessantisim ensaig quina llectura recomane no tan sols a valencianistes o ciutadans que vullguen espolsar-se el meninfotisme o simplement saber, sino inclus tambe als catalanistes honests que pretenguen revisar sos plantejaments en conte de repetir com a llorets les consignes consabudes.
 
 
MES LLIBRES EN VALENCIÀ
 
 
 
TORNAR A LA PORTADA