ESCRIVIM-DIEM EN VALENCIÀ

PER: LAURA GARCIA
 
Doc
 
L’ACCENT EN VALENCIÀ
Han sorgit comentaris i molts dubtes en comprovar que en valencià no existixen molts accents. Aço es lo que vullc aclarir en est articul. Les normes d’accentuacio, com qualsevol atra norma, son una norma mes que es pot aplicar o no en una llengua. El castella te la seua norma, el catala la seua, el frances la seua, l’italia la te pareguda al valencià i l’angles simplement no la te i no per aixo es considera una llengua mal normalisada o plena de faltes. Hem de donar-li l’importancia que li correspon ad esta norma i res mes.
 
DEFINICIO I CLASSIFICACIO
 L’accent es un signe grafic –tambe convencional- que es representa per (´) o (‘) i servix per a indicar la tonicitat de la paraula, posant-lo damunt d’aquella vocal de la silaba sobre la que recau la major intensitat de pronunciacio (lo que es denomina accent fonetic o prosodic).
 Normalment, les paraules es classifiquen, segons el lloc que ocupa l’accent fonetic, en tres clases: AGUDES, les que porten l’accent fonetic sobre l’ultima silaba (agut, tambe, cantà, fillol); PLANES, aquelles en les que l’accent fonetic recau sobre la penultima silaba (arbre, llibre mistera, sostre) i ESDRUIXOLES, que porten l’accent fonetic sobre l’antepenultima silaba (proxima, constancia, anima, hipoteques).
 
CLASSES D’ACCENT GRAFIC
 Hi ha dos classes d’accents grafics: TANCAT o agut (´) i OBERT o greu (‘). El primer, l’agut, es coloca (seguint les seues regles d’us) damunt de les vocals i, u –que sempre son tancades- i damunt de e, o quan siguen tancades. Aço vol dir que quan una vocal porte est accent (´), la vocal sera tancada i com a tal l’hem de pronunciar. El segon accent, el greu, es posa (quan corresponga per les seues regles d’us): damunt de la a (la mes oberta de les vocals), i sobre les vocals e, o quan siguen obertes. Aço vol dir que quan una vocal porte est accent (‘), la vocal sera oberta i com a tal hem de pronunciar-la.
 
NORMES D’ACCENTUACIO EN VALENCIÀ
 En termens generals, s’ha eliminat l’accentuacio grafica, pensant en la poca utilitat que en realitat tenía i en la carrega de complicacions que suponia a l’hora de dependre a escriure i en el moment de l’escritura (la major part de les faltes ortografiques son oblits de les regles de l’accent, la qual cosa vol dir que estem davant d’un signe prescindible i la seua existencia lo que fa es complicar l’escritura en lloc de facilitar-la, que es la funcio de tot sistema ortografic). Aixina s’ha fet tambe en unes atres llengües modernes com l’italia, l’angles... No oblidem tampoc que es un signe recent en l’historia de les llengües (¿aixo vol dir que durant segles s’ha estat escrivint en faltes d’ortografia?) i que a soles unes poques llengües el tenen (¿aixo vol dir que la major part de l’univers escriu en faltes d’ortografia?). S’han reduit a molt poques les regles d’accentuacio, sent el seu us totalment optatiu i per a les paraules que, tenint la mateixa grafia, escrivint-se igual (homografes), no reben l’accent fonetic sobre la mateixa silaba –no son, per tant, homofones-. L’accent te, aixina, una funcio distintiva o diferenciadora, una funcio pareguda a la de l’accent diacritic.
 Conve aclarir, aixo si, que si s’opta per accentuar perque l’usuari considere que es millor aixina, s’accentuarà sempre, no a voluntat, o de forma selectiva.
 No obstant, en el cas de creure’s necessari l’us de l’accent grafic per a evitar l’aparicio d’eixos possibles dubtes o confusions en la significacio exacta d’una paraula (encara que el context quasi sempre elimina eixos dubtes o confusions), les regles d’us de l’accent (que, repetim, a soles s’utilisa per a les paraules homografes) s’atendran al següent orde de preferencia:
1) S’accentuen les paraules agudes en el cas d’haver-ne unes atres homografes que siguen planes o esdruixoles
         · Canóns/ canons  tindré/ tindre  està/ esta  caminarém/ caminarem
· Recòrt/ recort  trauré/ traure  durà/ dura  completà/ completa
2) S’accentuen les paraules planes quan existixca en la llengua una atra paraula homografa que siga esdruixola
                  · Beneficiaría/ beneficiaria  complementaría/ complementaria  sería/ seria
Vejam, per ultim, uns atres eixemples d’accentuacio de paraules agudes i planes:
                  · Ultimà/ultíma/ultima revalidà/revalída/revalida pronuncià/pronuncía/pronuncia
  · Integrà/intégra/integra practicà/practíca/practica operà/opéra/opera
              · Carregà/carréga/carrega fabricà/fabríca/fabrica continuà/continúa/continua
Pot resultar recomanable l’accent grafic en particules interrogatives o exclamatives, en els pronoms interrogatius forts (en estos casos si que es tracta d’accents diacritics):
· ¿Que qué vols dir? / ¿Qué que vols dir? ¿Que cóm ho vols? / ¿Qué com ho vols?
       · ¿Que quína em duc? / ¿Qué quina em duc?  Dis-me de qué he parlat  Tu saps en qué pense
En les formes verbals seguides d’un o dos pronoms, l’accent fonetic continúa recaent sobre el verp. Estos components afegits no es tenen en conte a l’hora de considerar eixes paraules com a agudes, planes o esdruixoles i comprovar si han de portar accent grafic o no:
  · pinta (plana)   pinta-la (plana)
                 · porteu (aguda)   porteu-me-les (aguda)
 
 
TORNAR A LA PORADA