LA GENT PREGUNTA

 
Esta seccio està oberta a tots vosatros, llectors de "El Puig",
que tingau algun dubte, curiositat o qualsevol tema que vullgau
aclarir sobre la nostra llengua, historia i cultura valencianes.
Perque lo que volem es aixo: aclarir. Podeu enviar-nos
les vostres preguntes a l'apartat de correus nº 202 de
La Vila Joyosa o a la nostra direccio electronica:
mossarabia@juriserv.com i rebreu la contestacio
en esta pagina, be per nosatros o be per
persones qualificades en la materia.
Perque parlar per parlar es molt facil,
i llamentablement habitual. Pero lo
que volem es parlar en
coneiximent de
causa.
 
 
¿Gotic catala?    Per:Mª Pilar Prosper
(Doc)
 
La Vila Joiosa o La Vila Joyosa    Per MOSSARABIA
(Doc)
 
 
 
 
 
 NOS HAN ENSENYAT QUE L'IGLESIA DE L'ASSUNCIO DE LA VILA ES D'ESTIL "GOTIC CATALA"¿LA TERMINOLOGIA "GOTIC CATALÀ" ES CORRECTA?

    No es correcta. El Gotic naix en el nort de França en el segon quart del segle XII, com a conseqüencia de l'auge de les ciutats. Des d'aci es va expandint a tota Europa, aplegant al Regne de Valencia despres de l'entrada en Valencia de Jaume I, configurant en el nosre territori un estil caracteristic.

Interior de l'Iglesia de l'Assuncio  LA VILA
    En el territori valencià podem apreciar dos etapes diferenciades del desenroll gotic, una primera epoca que correspon a finals sel segle XIII i principis del segle XIV en el que apreciem un estil impregnat de formes romaniques en poca decoracio i senzillea en les formes i una segona etapa que abarcaria la segona mitat del segle XIV i el XV en el que apareix un gotic en mes decoracio i esplendor que s'anomena gotic flamiger. Es en este segle XV quan el gotic en Valencia alcançà el seu maxim esplendor, sent u dels mes importants de tota Europa per l'importancia dels seus edificis.

    El Gotic Valencià te unes caracteristiques peculiars i unes atres comunes a unes atres zones peninsulars. La correcta denominacio de l'estil gotic en Valencia ha de ser Gotic Valencià, si fem referencia exclusivament al nostre territori. Si es preten fer referencia al gotic que tingue unes caracteristiques semblants a la major part dels territoris de l'antiga Corona d'Arago, s'hauria de parlar de Gotic Mediterraneu puix es el terme geograficament mes correcte, sent inexacte el de "Gotic Catala" per ser excesivament reduccioniste, ya que les caracteristiques de l'estil gotic en Valencia no son identiques a les de Catalunya ni Mallorca.

Mª Pilar Prosper i Soriano
Llicenciada en Historia de l'Art
 
 
He vist que poseu "La Vila Joyosa",
¿es que voleu canviar fins el nom al poble?

    Nosatros no volem canviar res de res: defenem la forma en que se la coneix quasi diriem que "internacionalment", La Vila (¿algu sería capaç de negar aço?), o be la forma tradicional La Vila Joyosa (o La Vilajoyosa, sivoleu). El terme La Vila Joyosa escrit en Y (i grega) es un toponim tradicionalment documentat des de que tenim noticies escrites del nostre poble i per tant es el que adoptem. D'una atra banda, es una forma coherent en el sistema ortografic valencià pel qual la i consonantica la grafiem Y.

¿QUI VOL CANVIAR QUE?
    Des de la carta pobla, el toponim de La Vila ha aparegut en els diferents documents historics escrit de direrents formes: La Vila Joyosa, La Vila Yoyosa, La Vila ioiosa, Villajoyosa, Villayoyosa, etc, pero la majoria de vegades, en prou diferencia, com "La Vila Joyosa". Lo que no anem a consentir es acceptar el terme La Vila Joiosa escrit en "i" segons la normativa alienigena de l'Institut d'Estudis Catalans que volen impondre sense cap de sentit ni cap de respecte als que habitem este poble ni a la llengua que parlem.

    Un cas paregut passa en el nom d'Alcoy com en l'apartat Escrivim i diem en valencià fa referencia Laura. El mateix cas el patix el nom d'Orcheta on, com esta grafia no els pareix "bonica" (aixo va dir, lliteralment, un viler), la canvien per una X. ¿A cas pronunciem igual Orcheta que Xativa?.

    Tambe volem cridar l'atencio, ara que han omplit de senyals el poble de La Vila, del terme "València" en "E" oberta com "mel" (miel en castella). ¿Pero qui pronuncia "València"? ¿Es que hi ha algu que ho pronuncie aixina?, ni en Canal 9.

    Per tant, ¿qui es el que vol CANVIAR les coses?. Des d'aci, podem ajudar -¿per que no?- ad eixa ambicio per canviar la toponimia dels pobles i, seguint la mateixa "NORMALITZACIO", per a Altea podriem propondre la forma "ALTESA", a El Campello podriem denominar-lo des d'ara "EL CAMPET" o "EL CAMPELL", a Calp li direm "CALB", i podem aplegar fins al ridicul total de Muchamel i canviar-li el nom per "MOLTAMEL", etc, etc i axina podriem continuar, ¿per que no?

    La pregunta es obvia: ¿QUI ES EL QUE VOL CANVIAR QUE? Nosatros no. Lo unic que no volem es que se nos canvie la toponimia dels nostres pobles i ciutats per culpa d'unes normes ortografiques vingudes de fora.

MOSSARABIA
 
 
 
 
TORNAR A LA PORTADA