SABER COMPRAR

                                                                   PER: JOSEP PUCHADES
 
 
¿COM ORDENEM LA NEVERA?
 
Doc
Fruites variades
    En països com el nostre, a on generalment en les neveres poden presentar-se diversos aliments barrejats es corre el perill de que els aliments que l'ocupen siguen incompatibles.

    Dita incompatibilitat pot sorgir principalment per dos fenomens:

    1er-. De l'exigencia de diferents temperatures de conservacio per a productes almagasenats en el mateix lloc (la temperatura de conservacio de la carn no es la mateixa que la de les verdures).

    2on-. De la transferencia d'olors d'uns productes a uns atres quan es conserven en un mateix recint.

    Certs productes, com per eixemple el peix, formage o citrics, desprenen olors caracteristiques i uns atres rics en materies que porten greix, com per eixemple ous, carn.., les absorbixen facilment.

    Degut ad aço, pot ocorrer que substancies volatils com l'etile provinent de certs productes siga perjudicial per a la conservacio d'uns atres.

    Llavors, conve evitar l'almagasenament conjunt de pomes o peres en api, col, safanories, creïlles o cebes; d'api en cebes o safanories i de citrics en la majoria dels productes.

    En la següent taula podem trobar les distintes incompatibilitats mes importants i que podrien ocasionar algun problema si no se tenen en conte:
 
 CP Porc Corder  Vaca Ous Pomes Creïlles  Peix Formage Verdures
Porc  x  CP CP  CP  T  GP  CP PM  CP
Corder CP  x CP  CP PM CP CP CP
Vaca CP CP  x  CP GP PM CP PM CP
Ous CP  CP CP  x T CP PM T PM
Pomes T T GP T  x CP PM T CP
Creïlles CP CP CP T CP x PM PM CP
Peix CP CP  CP PM PM PM x T CP
Formage PM PM PM PM T PM T x CP
Verdures CP CP CP PM CP CP CP CP
 

    Les lletugues, safanories i certes especies de flors se deterioren rapidament quan es conserven en pomes o peres i atres productes vegetals, com platans, bresquilles, tomaques i atres que desprenen etile.

    L'etile, inclus en concentracions molt baixes, pot produir efectes nocius sobre determinats productes vegetals o estimular la maduracio de numeroses fruites i hortalices per lo que, no es recomanable conservar en la mateixa cambra fruites madures en fruites verdes d'una mateixa especie o varietat.

    Est efecte estimulant de l'etile es molt chicotet a baixes temperatures (0ºC), pero podria ser important a temperatures mes elevades, aixina els pepinos i els pimentons per als que se desija que es mantinga el seu color vert i que es conserven a temperatures entre 7 i 10ºC no han d'almagasenar-se en la mateixa cambra que pomes, peres, tomaques o atres productes que desprenguen etile en quantitats importants.

    Ara ya sabeu per a qué teniu diferents compartiments en el frigorific, no per a que capien mes coses, sino per a que estiguen millor ordenades i es puguen conservar millor. La carn i els ous dalt, les verdures baix i enmig lo que vullgau, sempre tenint en conte la transmissio d'olors i la temperatura adequada per a la conservacio dels aliments.
 
 
 

TORNAR A LA PORTADA