RECÒRT DE LO ANTIC

                                                                           PER: VALOR ROMÀ
 
 
Doc
AUSIAS MARCH: poeta i cavaller
    Existix en mi un desig de lo passat. Existix en la meua anima, en este moment, existix ara en mi el recòrt del poeta, no anyore el violent recòrt del cavaller, m'esforce per traure de la personalitat del nostre poeta la seua vertient, intimista, trascendental, inviolable per la sanguinaria de les armes, aixina com per l'irracionalitat de l'usurpacio que sofrim els seus descendents en el present.

    Es... Es el seu un eixemple de durea, es el seu l'eixemple d'un afortunat en els seus temps que per... per davant del seus ulls... per davant dels seus ulls pasaren els crits i la sanc... ¿Ho podem ara imaginar com en aquell moment era? Es prou segur que no som capaços.

    Ell lluità..., lluità... en les seues mans i en les seues armes en les que va ser adiestrat, i quant per fi tornà a la seua terra, la terra que el veguera naixer, quant començà una atra lluita, i esta volta dins d'ell...

    Poc li podien dir ya ad ell de com defendre un castell front a les forces enemigues... I de defendre-nos de les forces enemigues, es de lo que ara hem d'arborar la fermea que ell preconisava i de la que ell va escriure les seues primeres obres.

    Recorda amic, per molt sitiada que veges la teua terra, ¡¡¡ recorda que es teua i no mes que teua, valencià !!! que no pots blandejar front al enemic.. recorda que de la teua fermea, recorda que de la teua integritat en els valors que tos pares t'han inculcat, del teu profunt voler a la teua terra, depen ara el nostre futur, el futur de la nostra identitat, de la nostra ben honrada i ben volguda llengua, el nostre prestigi, destilat del recòrt, reconiximent i reverencia als classics que tan alt nos van posar, i en memoria d'aquells que... qui sap si pensant per nosatros i en el nostre problematic present, posaren

«En Llengua Valenciana»
en totes les seues obres...
    I ara som a soles nosatros, els que aci estem, germa valencià... sols nosatros per a defendre-nos dels aniquiladors que del nort baixaren,
¡avits!

de cultura, avits d'una honrada llengua, avits de tot allo que ells desigaren tindre i que mai ho tingueren.

    Amic meu, complany-los en la seua historica pobrea, complany-los tambe en el seu patetic i derrotiste intent d'apropiar-se d'algo que no es seu ni mai ho ha segut...

    Pero per favor, ... ¡ NO DEIXES MAI QUE FAGEN SEU LO QUE ES NOSTRE, LO QUE ES DELS VALENCIANS !

    Informa't, ix al carrer i lluita, pero sempre des del cor i la rao, i mai des de les armes ni el desconeiximent. Ahi ha estat la seua segura derrota, i ahi està... la nostra segura victoria.

    Anem a per ella.

En memoria d'Ausias March, poeta i cavaller.
 
 
 
TORNAR A LA PORTADA