LES FALLES I LO RAT PENAT

                          PER: JOAN BATISTE SANCHO
 
Doc
 
Les Falles de Sant Josep no es celebren nomes en la ciutat de Valencia,
sino que es celebren tambe en molts pobles de la Comunitat Valenciana,
i concretament en la Marina Baixa, es celebren desde fa ya prou anys en
BENIDORM a on ha cuallat de manera espectacular.
Llibret de falla
EL CONCURS DE LLIBRETS DE FALLA
            En 1903, a proposta de Lluïs Cebrian Mezquita, membre de la junta de govern de Lo Rat Penat, es creà el Concurs de Llibrets de Falla, encara que l'orige dels llibrets podriem situar-lo en 1885 quan Bernat i Baldovi d'una manera humoristica i en vers, explicava la falla "El Conill", que es va plantar en la plaça de l'Almodi de la ciutat de Valencia i en la qual ironicament i en molta sorna es tractava de la venda de "el conill de Vicenteta" a D. Facundo, un fogos yayo que es creïa en edat de ser un conquistador.
            La majoria dels poetes populars de Valencia i molts de la Renaixença valenciana, escrivien algun llibret, creant ungenero lliterari humoristic i festiu que es troba encara en clara vigencia, ya que son molts els pobles que actualment expliquen en vers, com aquells, les escenes de critica que oferixen les falles valencianes.
            Es pot afirmar, en orgull, que Lo Rat Penat fon el creador i unic mantenedor dels concursos de llibret de falles fons que, recentment i per interessos politics aliens al nostre poble, el Govern Autonomic en el ferm proposit de suplantar la Llengua Valenciana conreada, entre uns atres, per Lo Rat Penat, crearen uns atres premis per als llibrets de falla escrits en les normes ortografiques catalanes de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC). ¿Per qué crear uns atres premis paralels quan ya hi havia uns fermament arrelats des de la seua creacio, reconeguts per tots i en una clara tradicio?, ¿acas no haguera segut millor que la politica no es claravara en el mon de les falles i si volien potenciar-los que dedicaren els recursos a que Lo Rat Penat millorara la quantia dels premis ya existents?.
 
EL TEATRE EN VALENCIÀ: GENERO SATIRIC I HUMORISTIC DELS POETES D'ESPARDENYA

            Estem en el temps de la Renaixença Valenciana en ple sigle XIX, i dos son les corrents lliteraries que conviuen: els poetes de "guant" i els "d'espardenya". La primera estava encapçalada per Teodor Llorente i representava a la burguesia, era conservadora i arcaisant en el seu llenguage per a distinguir-se del parlar del poble i per aixo acodiren a parules, girs i expressions dels classics, moltes d'elles eren formes mortes, oblidades i en desus pel poble (des de feya 400 anys), constituiren al remat un nucleu tancat perque les seues inquietuts no coincidiren en les del public; inclus abandonaven el valencià per a tractar uns atres temes que foren els propis del romanticisme. Tot lo contrari va ocorrer en els poetes d'espardenya, tambe coneguts com a populistes entre els que podem destacar a Eduart Escalante, Josep Bernat i Baldovi, Pasqual Pérez i Constanti Llombart; son proposit fon atraure al public a la causa del progressisme i per aço li parlaven en la seua llengua, el valencià popular, carregat inclus de castellanismes (a l'igual que en els poetes de guant), i aixina escriviren en els periodics populars com El Mole, La Donsayna i El Cresol. Tant els romantics com els satirics coincidiren en son valencianisme encara que vist de diferent manera.
            Voldria recordar i acostar un poc mes en el coneiximent i tambe a modo d'homenage a dos persones per la seua aportacio als sainets valencians: a Eduart Escalante i a Constanti Llombart.
 
 

Eduart Escalante

            Naixque el 20 d'octubre de 1834 en El Cabanyal (ciutat de Valencia) i mori el 30 d'agost de 1895 (fa ara 102 anys), d'ell s'ha dit que es el pare del teatre en valencià en els seus populars sainets en els que satirisà i ridiculisà a la chicoteta burgesia. Eren els temps de la Renaixença Valenciana. Pertanyia al grup dels poetes d'espardenya que encapçalava Carmel Navarro Llombart, mes conegut per Constanti Llombart (despres parlare d'ell); tots ells, procedents de les classes artesanals valencianes, representaren el dinamisme del poble i qualificaren als poetes de guant d'arcaics i pedants per l'us d'una llengua artificiosa per a distinguir-se del poble pla. D'Escalante escrivi Constanti Llombart en 1879 lo següent:
 

 
 
Constanti Llombart

            Constanti Llombart, mogut per un ideal de revitalisacio de la llengua propia dels valencians, es convertix en l'impulsor del conreu d'esta. Inaugura la "Biblioteca Valenciana" en el proposit de reeditar als classics valencians. Conseguix agrupar a un colectiu que preocupats per l'enaltiment, la defensa i el conreu de les diferents arees que constituixen la cultura valenciana, especialment per la llengua i fundà la "societat d'Amadors de les Glories Valencianes", "Lo Rat Penat". Constanti Llombart fon un autodidacte que prengue com a tema per a presidir la seua vida i les seues actuacions: "Tot s'ho mereix Valencia, tot per Valencia es poc". Son de destacar les finalitats fundacionals de Lo Rat Penat que encara arrepleguen els actuals estatuts: l'exaltacio de l'historia i la llengua valencianes, l'impuls de les arts i la lliteratura valenciana que poden vore's reflexades en els versos en que finalisà el seu discurs fundacional de Lo Rat Penat:

"Si et diuen que ta llengua
n'es aspra i poc parlada,
si et diuen que ta lira
deu frances parlar,
respon-los tu, poeta:
La llengua menyspreda
lo ale d'un geni es prou
per a fer-la respectar."
 
 
FINAL

            El mon de les falles, del teatre valencià i les demes festes i costums tenen que adaptarse als nostres temps, pero adaptarse no vol dir inventar de nou, alienar o despullar de la personalitat que les caracterisa, sino fonamentar en el passat, en les nostres arrels, i per ad aço fa falta coneixer-les i per ad aço es necessari voler-les. Pertanyer a una associacio cultural es un bon eixemple d'inquietut i amor per lo nostre ademes de ser el millor vincul de conexio en la nostra historia, les nostres costums i tradicions. Qui les vol estudia tot allo que estiga relacionat i ademes ho expon i ho divulga en l'unic afany d'ensenyar. Com diria J. L. León Roca referint-se a Constanti Llombart, no es tracta de presumir d'erudicio ni d'expondre en vanitos proposit de fer-se admirar pels seus coneiximents, sino per a difondre una cultura que es creu necessaria per als vaencians. Llombart oficiava de mestre i com a mestre es va comportar en la modestia i fins l'humiltat que el caracterisaren.
 
 

TORNAR A LA PORTADA