DECLARACIO UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS

PER: COLECTIU JOVENIL D’ASSOCIACIONS VALENCIANISTES
 
Baixa't el doc.
Colectiu Jovenil d'Associacions Valencianistes
 
Traduccio realisada a la llengua valenciana per Jesualdo Masià Alamar per al C.J.A.V.

Fa ara 50 anys, justament el 10 de decembre de 1948, l’Assamblea General de les Nacions Unides aprovà i proclamà la Declaracio Universal dels Drets Humans, i recomanà que fora “divulgada, exposta, llegida i comentada, principalment en les escoles i atres establiments d’ensenyança, sense discussio alguna, basada en la situacio politica dels països o dels territoris”. La contribucio del Colectiu Jovenil d’Associacions Valencianistes es la traduccio al valencià en est any tan important per ad ella, esperem que despres de llegir-la pugau ser ferms defensors de  la Declaracio al difondre-la i actuar en conseqüencia,  convertir-vos, com digue Ghandi, en el canvi que desigeu en el mon.

PREAMBUL 

Considerant que la llibertat, la justicia i la pau en el mon tenen per base el reconeiximent de la dignitat intrinseca i dels drets iguals i inalienables de tots els membres de la familia humana,  
Considerant que el desconeiximent i el menyspreu dels drets humans han originat actes de barbarie ultrajants per a la consciencia de l’humanitat, i que s’ha proclamat, com l’aspiracio mes elevada de l’home, l’adveniment d’un mon en que els sers humans, lliberats del temor i de la miseria, fruixquen de la llibertat de paraula i de la llibertat de creences,  
Considerant essencial que els drets humans siguen protegits per un regim de dret, en el fi de que l’home no es veja compelit al suprem recurs de la rebelio contra la tirania i l’opressio,  
Considerant tambe essencial promoure el desenroll de les relacions amistoses entre les nacions,  
Considerant que els pobles de les Nacions Unides han reafirmat en la Carta la seua fe en els drets fonamentals de l’home, en la dignitat i el valor de la persona humana i en l’igualtat de drets dels homens i dones, i s’han declarat resolts a promoure el progrés social i a elevar el nivell de vida dins d’un concepte mes ample de llibertat,  
Considerant que els Estats Membres s’han compromes a assegurar, en cooperacio en l’Organisacio de les Nacions Unides, el respecte universal i efectiu als drets i llibertats, es de la major importancia per al ple compliment de dit compromis,  

L’ASSAMBLEA GENERAL proclama la present Declaracio universal de drets humans com a ideal comu pel que tots els pobles i nacions han d’esforçar-se, en el fi de que tant els individus com les institucions, inspirant-se constantment en ella, promoguen, a través de l’ensenyança i l’educacio, el respecte ad estos drets i llibertats, i asseguren, per mides progressives de caracter nacional i internacional, el seu reconeiximent i aplicacio universals i efectius, tant en el pobles dels Estats Membres com entre els territoris colocats baix la seua proteccio.  

Articul 1. Tots els sers humans naixen lliures i iguals en dignitat i drets i, dotats com estan de rao i conciencia, han de comportar-se fraternalment els uns en els atres.  
Articul 2.1. Tota persona te tots els drets i llibertats proclamats en esta Declaracio, sense distincio alguna de raça, color, sexe, idioma, religio, opinio politica o de qualsevol atra indole, orige nacional o social, posicio economica, naiximent o qualsevol atra condicio.  
2. Ademes, no es fara distincio alguna fundada en la condicio politica, juridica o internacional del païs o territori de la jurisdiccio de la qual depenga la persona, tant si es tracta d’un païs independent com d’un territori baix l’administracio fiduciaria, no autonoma o somes a qualsevol atra llimitacio de sobirania.  
Articul 3. Tot individu te dret a la vida, a la llibertat i a la seguritat de la seua persona.  
Articul 4. Ningu estara somes a esclavitut ni a servitut; l’esclavitut i la tracta d’esclaus estan prohibides en totes les seues formes.  
Articul 5. Ningu estara somes a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants.  
Articul 6. Tot ser huma te dret, en tots els llocs, al reconeiximent de la seua personalitat juridica.  
Articul 7. Tots son iguals davant la llei i tenen, sense distincio, dret a l’igual proteccio de la llei. Tots tenen dret a l’igual proteccio contra tota discriminacio que infringixca esta Declaracio i contra tota provocacio a tal discriminacio.  
Articul 8. Tota persona te dret a un recurs efectiu, davant dels tribunals nacionals competents, que l’ampare contra actes que violen els seus drets fonamentals reconeguts per la constitucio o per la llei.  
Articul 9. Ningu podra ser arbitrariament detengut, empresonat ni desterrat.  
Articul 10. Tota persona te dret, en condicions de plena igualtat, a ser escoltada publicament i en justicia per un tribunal independent i imparcial, per a la determinacio dels seu drets i obligacions o per a l’examen de qualsevol acusacio contra ella en materia penal.  
Articul 11. 1 Tota persona acusada de delit te dret a que es presumixca la seua inocencia mentres no es prove la seua culpabilitat, d’acort en la llei i en juï public en el que se li hagen assegurat totes les garanties necessaries per a la seua defensa.  
2. Ningu sera condenat per actes o omissions que en el moment de cometre’s no foren delictius segons el dret nacional o internacional. Tampoc s’impondra pena mes greu que l’aplicable en el moment de la comissio del delit.  
Articul 12. Ningu sera objecte d’ingerencies arbitraries en la seua vida privada, la seua familia, el seu domicili o la seua correspondencia, ni d’atacs a la seua honra o a la seua reputacio. Tota persona te dret a la proteccio de la llei contra tals ingerencies o atacs.  
Articul 13.1. Tota persona te dret a circular lliurement i a elegir la seua residencia en el territori d’un Estat.  
2. Tota persona te dret a eixir de qualsevol païs, inclus del propi, i a tornar al seu païs.   
Articul 14.1. En cas de persecucio, tota persona te dret a buscar asil, i a disfrutar de ell, en qualsevol païs.  
2. Este dret no podra ser invocat contra una accio judicial realment originada per delits comuns o per actes oposts als proposits i principis de les Nacions Unides.  
Articul 15.1. Tota persona te dret a una nacionalitat.  
2. A ningu se privarà arbitrariament de la seua nacionalitat ni del dret a canviar de nacionalitat.   
Articul 16.1. Els homens i les dones, a partir de l’edat nubil, tenen dret, sense restriccio alguna per motius de raça, nacionalitat o religio, a casar-se i fundar una familia, i gojaran d’iguals drets en quant al matrimoni, durant el matrimoni i en el cas de disolucio del matrimoni.  
2. A soles pel lliure i ple consentiment dels futurs esposos podra contraure’s el matrimoni.  
3. La familia es l’element natural i fonamental de la societat i te dret a la proteccio de la societat i de l’Estat.  
Articul 17.1. Tota persona te dret a la propietat, individualment i colectivament.  
2. Ningu sera privat  arbitrariament de la seua propietat.  
Articul 18. Tota persona te dret a la llibertat de pensament, de consciencia i de religio; este dret inclou la llibertat de canviar de religio o de creença, aixina com la llibertat de manifestar la seua religio o la seua creença individualment i colectivament, tant en public com en privat, per l’ensenyança, la practica, el cult i l’observancia.  
Articul 19. Tot individu te dret a la llibertat d’opinio i d’expressio; este dret inclou el de no ser molestat a causa de les seues opinions, el d’investigar i rebre informacions i opinions, i el de difondre-les, sense llimitacio de fronteres, per qualsevol mig d’expressio.   
Articul 20.1. Tota persona te dret a la llibertat de reunio i d’associacio pacifica.  
2. Ningu podra ser obligat a pertanyer a una associacio.  
Articul 21.1. Tota persona te dret a participar en el govern del seu païs, directament o per mig de representants lliurement triats.  
2. Tota persona te el dret d’acces, en condicions d’igualtat, a les funcions publiques del seu païs.  
3. La voluntat del poble es la base de l’autoritat del poder public; esta voluntat s’expressarà a través de les eleccions autentiques que hauran de celebrar-se periodicament, per sufragi universal i igual i per vot secret o un atre procediment equivalent que garantise la llibertat del vot.  
Articul 22. Tota persona, com a membre de la societat, te dret a la seguritat social, i a obtindre, a través de l’esforç nacional i la cooperacio internacional, en funcio de l’organisacio i els recursos de cada Estat, la satisfaccio dels drets economics, socials i culturals, indispensables a la seua dignitat i al lliure desenroll de la seua personalitat.  
Articul 23.1. Tota persona te dret al treball, a la lliure eleccio del seu treball, a condicions equitatives i satisfactories i a la proteccio contra el desocupacio.  
2. Tota persona te dret, sense discriminacio alguna, a igual salari per treball igual.  
3. Tota persona que treballa te dret a una renumeracio equitativa i satisfactoria, que li assegure, aixina com a la seua familia, una existencia conforme a la dignitat humana i que sera completada, en cas necessari, per qualsevols atres mijos de proteccio social.  
4. Tota persona te dret a fundar sindicats i a sindicar-se per a la defensa dels seus interessos.   
Articul 24. Tota persona te dret al descans, a fruir del temps lliure, a una llimitacio raonable de la duracio del treball i a vacacions periodiques pagades.  
Articul 25.1. Tota persona te dret a un nivell de vida adequat que li assegure, aixina com a la seua familia, la salut i el benestar, i en especial l’alimentacio, el vestit, la vivenda, l’assistencia medica i els servicis socials necessaris; te aixina mateixa dret als segurs en el cas de desempleo, malaltia, invalidea, viudetat, vellea i uns atres casos de perdua dels seus mijos de subsistencia per circumstancies independents de la seua voluntat.  
2. La maternitat i l’infantea tenen dret atencions i assitencies especials. Tots els chiquets, naixcuts en el matrimoni o fora del matrimoni, tenen dret a igual proteccio social.  
Articul 26.1. Tota persona te dret a l’educacio. L’educacio ha de ser gratuïta, al menys en lo concernent a l’instruccio elemental i fonamental. L’instruccio tecnica i professional ha de ser generalisada; l’acces als estudis superiors sera igual per a tots, en funcio dels merits respectius.  
2. L’educacio tindra per objecte el ple desenrroll de la personalitat humana i l’enfortiment del respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals; favorirà la comprensio, la tolerancia i l’amistat entre totes les nacions i tots els grups etnics o religiosos; i promoura el desenrroll de les activitats de els Nacions Unides per al manteniment de la pau.  
3. Els pares tindran el dret preferent triar el model d’educacio que haura de donar-se a sos fills.  
Articul 27.1. Tota persona te dret a prendre part lliurement en la vida cultural de la comunitat, a gojar de les arts i a participar en el progrés cientific i en els beneficis que d’ell resulten.  
2. Tota persona te dret a la proteccio dels interessos morals i materials que li corresponen per rao de les produccions cientifiques, lliteraries o artistiques de que siga autora.  
Articul 28. Tota persona te dret a que s’establixca un orde social i internacional en el que els drets i llibertats proclamats en esta Declaracio se facen plenament efectius.  
Articul 29.1. Tota persona te deures respecte a la comunitat, ya que a soles en ella pot desenrollar lliurement i plenament la seua personalitat.  
2. En l’eixercici dels seus drets i en el fruir de les seues llibertats, tota persona estara a soles subjecta a les llimitacions establides per la llei en l’unic fi d’assegurar el reconeiximent i el respecte dels demes, i de satisfer les justes exigencies de la moral, de l’orde public i del benestar general en una societat democratica .  
3. Estos drets i llibertats no podran en nigun cas ser eixercits en oposicio als proposits i principis de les Nacions Unides.  
Articul 30. No res en la present Declaracio podra interpretar-se en el sentit de que dota de dret algu a l’Estat, a un grup o a una persona, per a mamprendre i desenrollar activitats o realisar actes tendents a la supressio de qualsevol dels drets i llibertats proclamats en esta Declaracio. 

 
 
 
Actualitat Cursos de valencià Enllaços interessants Informa't Llibres en valencià Volem saber la teua opinio Revista El Puig Tornar a la portada